Het nieuwe coalitieakkoord; Wat betekent dit voor de energietransitie

Laatste nieuws · 27 mei 2024

In de nacht van 16 mei 2024 bereikten PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord dat de inhoudelijke basis moet vormen voor een nieuw kabinet. Daarin staat in grote lijnen wat ze voor ogen hebben. Het motto is: Hoop, lef en trots. Lees hier wat er in het akkoord staat over de energietransitie.

[Tekst gaat verder onder de foto]

De PVV, VVD, NSC en BBB geven aan dat Nederland nu te afhankelijk is van onbetrouwbare landen voor energie. We moeten die afhankelijkheid verminderen en voorkomen dat we weer afhankelijk worden zeggen ze. Dit mag niet ten koste gaan van mensen met een laag inkomen en kleine bedrijven, zoals de bakker en de klusjesman. Een deel van het geld voor de energietransitie zal speciaal voor hen worden gebruikt. Om klaar te zijn voor de toekomst, zetten we sterk in op klimaatadaptatie. Stabiel beleid is belangrijk: mensen en bedrijven moeten weten waar ze aan toe zijn. Het klimaatbeleid moet draagbaar, haalbaar en uitvoerbaar zijn. We houden ons aan bestaande afspraken en passen het beleid alleen aan als we de doelen niet halen. Er komen geen nieuwe regels bovenop Europees beleid.

Energietransitie

De PVV, VVD, NSC en BBB geven aan meer energie onafhankelijk te worden door zelf duurzame energie op te wekken. Door de juiste maatregelen groeit de groene economie en vermindert schadelijke uitstoot. Investeren in duurzame energie en innovatie maakt Nederland aantrekkelijk voor ondernemers. Dit zorgt voor een schonere omgeving, economische groei en nieuwe kansen. We richten ons op het volgende:

Financiële middelen

Een deel van het geld voor het klimaat wordt gebruikt om mensen met een laag- of middeninkomen en ondernemers te helpen met de energietransitie. Dit betekent:

  • We helpen kleine ondernemers met het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden voor een lagere energierekening, vooral voor mensen met hoge kosten door aansluiting op een warmtenet.
  • Geen verplichte labelsprongen voor koopwoningen en de verplichting om vanaf 2026 een warmtepomp te installeren bij vervanging van de verwarmingsketel wordt geschrapt.
  • De aanschaf van elektrische auto's blijft ondersteund. Er wordt ook rekening gehouden met mensen die op fossiele brandstof rijden. De kosten worden eerlijk verdeeld tussen beide groepen. Alle subsidies stoppen in 2025. De belastingkorting op gewicht (MRB) blijft wel. Er wordt gekeken of zero-emissiezones later ingevoerd kunnen worden, met mogelijke uitzonderingen voor ondernemers. De instelling van zero-emissiezones blijft een gemeentelijk besluit.

Investeringen in innovaties

Het Klimaatfonds wordt gebruikt voor investeringen in innovaties zoals CCS en groene waterstof. CCS of ook wel Carbon Capture and Storage genoemd, is het opvangen en ondergronds opslaan van CO2. Groene waterstof is waterstof die afkomstig is uit een hernieuwbare bron en vervolgens is geproduceerd met duurzame energie. Blauwe waterstof kan tijdelijk ingezet worden als tussenstap. Subsidies voor bio-energie met CO2-opvang (BECCS) en biomassacentrales stoppen volgens het afgesproken afbouwpad. Daarnaast wordt de verhoogde CO2-heffing teruggedraaid.

Maatwerkafspraken

Maatwerkafspraken blijven belangrijk om onze industrie competitief te houden en worden mogelijk uitgebreid voor nieuwe of regionale bedrijven en technologieën die bijdragen aan de energietransitie.

Kerncentrales

De kerncentrale in Borssele blijft open en er komen twee nieuwe kerncentrales bij. Ook worden plannen gemaakt voor meerdere kleine kerncentrales. Een goede locatie is belangrijk voor draagvlak. De overheid helpt met geld en kennis.

Netcongestie

Het oplossen van netcongestie krijgt prioriteit. Het kabinet beslist wie wanneer op het net wordt aangesloten.

Energiezekerheid

De zekerheid van energie wordt gewaarborgd. Er worden langetermijncontracten voor gas afgesloten en er worden reserves voor gas en belangrijke grondstoffen aangelegd. Er komt geen gas meer uit Groningen; gaswinning op de Noordzee wordt uitgebreid. Windmolens komen vooral op zee, met aandacht voor de visserij.

Geen extra regels

Er komen geen extra nationale regels bovenop Europese wetgeving. Fossiele subsidies voor energie worden in heel Europa afgebouwd.

Minder afhankelijk

Bij de overgang naar nieuwe grondstoffen is minder afhankelijkheid van andere landen belangrijk. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt.

Aanpassen aan klimaatverandering

Het plan wat gericht is op klimaatverandering wordt vernieuwd met aandacht voor:

  • De gevolgen van droogte voor voedselproductie en schade aan gebouwen en wegen.
  • De beschikbaarheid van zoetwater en het tegengaan van verzilting.

Onze rivieren

Rivieren zijn belangrijk voor goederenvervoer, zoetwater, natuur en recreatie. Het programma Ruimte voor de Rivier wordt vernieuwd. Rivieren blijven bevaarbaar en krijgen meer ruimte.

Bescherming

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt herzien om ervoor te zorgen dat onze dijken in de toekomst voldoende bescherming bieden.

085 237 74 44 Bel voor advies