Privacyverklaring

VvE Transitie Centrum Brabant is de naam van een samenwerkingsverband tussen de partijen zoals genoemd op deze website. De partijen hebben samen een overeenkomst getekend  in het kader van gegevensuitwisseling en de verwerking van persoonsgegevens. 

De samenwerkende partijen binnen het VvE Transitie Centrum Brabant (vanaf hier afgekort tot VTCB) hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy reglement, waaronder het cookiebeleid, willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Het privacy reglement en het cookiebeleid van het VTCB zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op deze website.  

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VTCB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy reglement;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van uitdrukkelijke wettelijke verplichtingen;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als VTCB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING
VTCB verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en IP-adres.

Dit doe zij voor de volgende doeleinden:

Wettelijke verplichting – Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving.
Administratie van deelname aan activiteiten. 
Levering producten en diensten – Wanneer u producten en/of diensten via VTCB  afneemt en u in contact wordt gebracht met een adviseur of bedrijf dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
Contact – Wanneer u contact met ons opneemt. Contactmomenten kunnen worden gemonitord. Bij telefoongesprekken (voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), via e-mails, of via een link die u aanklikt in een e-mail (of een andere elektronische boodschap) die u van ons ontvangt. Dit is ook het geval wanneer u het contactformulier invult , meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, contact opneemt via websites, u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert.
Belangenbehartiging en (markt)onderzoek – Wij voeren (interne) analyses uit om onze processen te verbeteren, producten en diensten te ontwikkelen, de belangen van deelnemende VvE’s  (en appartementseigenaars) te behartigen en marktonderzoek te doen.
Nieuwsbrieven en e-mailings – Wij informeren u over actualiteiten en activiteiten als u daarvoor toestemming heeft gegeven: rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld met campagnes via social media en zoekmachines. Daarbij houden wij rekening met uw voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en met uw interesses op basis van vastgelegd gebruik van onze websites, waarvoor u toestemming heeft gegeven.
Voor zover VTCB voor bovengenoemde doeleinden gebruikmaakt van een derde (als verwerker van persoonsgegevens), is ieder ander (commercieel) gebruik van uw persoonsgegevens door deze derde niet toegestaan, tenzij u die derde daarvoor zelf toestemming heeft gegeven.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN
VTCB gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens VTCB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan door middel van een overeenkomst tussen de deelnemende partijen
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

VTCB bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel (gedepersonaliseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

E-MAIL EN NIEUWSBRIEVEN
Als u zich heeft aangemeld voor een activiteit binnen het VTCB  kan  uw e-mailadres gebruikt worden om informatie toe te sturen over actualiteiten en activiteiten en eventuele producten en diensten (aanbod) in de markt.  Toestemming voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten, diensten en nieuwsbrieven kunt u altijd weer intrekken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, of door te mailen naar info@vtcb.nl.

UW RECHTEN
Na een bepaalde periode wist VTCB uw  persoonsgegevens die zij heeft verwerkt volgens haar wettelijke verplichtingen (met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

Inzage – U heeft het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u op verzoek een overzicht van deze gegevens.
Rectificatie en aanvulling – U heeft het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u te wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.
Beperking verwerking – U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van u te verwijderen als u vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken en de vervulling van onze taken daarbij niet in gevaar komt of onmogelijk wordt.
Vergetelheid – U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u uw toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie actualiteiten en activiteiten van het VTCB en tegen profilering voor marketingdoeleinden. U kunt ook bezwaar maken als u vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als u vindt dat uw rechten zwaarder wegen dan het belang van VTCB om uw persoonsgegevens te verwerken.
De bovengenoemde verzoeken kunt u via ons contactformulier of via e-mail richten aan ons secretariaat ( info@vtcb.nl), onder vermelding van ‘mijn persoonsgegevens’. Per post kan ook: VTCB t.a.v. het Secretariaat, Postbus 210, 4900 AE Oosterhout.

Wij reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

DATALEKKEN
VTCB houdt zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen wat betreft het melden van datalekken. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een (mogelijk) datalek ontdekken, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te laten weten, door ons een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek.

GEBRUIK VAN COOKIES
Op de websites van VTCB worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door bezoekers meest gevraagde pagina’s. We maken hierbij gebruik van cookie-technologie. Cookies worden opgeslagen op bijvoorbeeld pc, laptop, tablet of smartphone. Niet alle cookies mogen zo maar worden opgeslagen.

VTCB EN ANDERE WEBSITES
Op onze sites treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de site die u bezoekt.

VRAGEN OF KLACHTEN
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy regelement ? Richt deze aan: VTCB, t.a.v. het Secretariaat, Postbus 210, 4900 AE Oosterhout.

U kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken of bellen met VTCB via 085 237444. Of mail via info@vtcb.nl.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacy reglement en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.

VTCB 1 november 2022

 

085 237 74 44 Bel voor advies